ИНКОТЕРМС

Инкотермс са набор от международни стандартни правила, които определят отговорностите на купувачите и продавачите в международните търговски сделки.

ИНКОТЕРМС